NEWAG PRAHA, spol. s r.o.
Filosofská 1598/4
Praha 4 147 00
Tel.: 261 213 103
E-mail: info@artox.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Newag Praha spol. s r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Newag Praha spol. s r.o. od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Newag Praha spol. s r.o., se sídlem: Vestecká 104, 25241, Zlatníky, Hodkovice, IČO: 26429942 zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 81636 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Vymezení pojmů Prodávající je obchodní společnost Newag Praha spol. s r.o., se sídlem Vestecká 104, 252 41 Zlatníky, Hodkovice; IČ: 26429942, zapsaná u KOS Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 81636. Společnost NEWAG Praha spol. s r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele Uźivatelský účet Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje (vč. osobních údajů). Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Uzavření kupní smlouvy Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů, záruční list apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. Cena zboží a platební podmínky Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese; v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; bezhotovostně platební kartou; Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení rozepsané v článku 4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (popsáno v článku 3), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Přeprava a dodání zboží Objednané zboží Prodávající doručí dobírkou prostřednictvím České pošty či jiné spediční služby. Cena za poštovné a balné bude účtována dle aktuálně uvedených cen na stránkách internetového obchodu. V každé zásilce bude přiložen prodejní doklad s cenou za zboží a případným vyúčtováním poštovného. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. Práva z vadného plnění Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Toto ustanovení se kromě jiných webů prodávajícího týká hlavně webu: www.centralni-vysavace-bazar.cz Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady dle doby záruky uvedené v záručním listě. Pokud zboží nemá záruční list a délka záruky není uvedená ani v účetním dokladu, nebo faktuře je spotřebitel oprávněn uplatnit záruku v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností a zárukou prodávajícího za vady může upravit záruční list prodávajícího. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat pouze na adresu Newag Praha spol. s r.o., Vestecká 104, 25241, Zlatníky - Hodkovice či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@newag.cz V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv: • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo • u objednaných servisních úkonů, které byli již provedeny, včetně vyúčtovaných nákladů na dopravu Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet. Další práva a povinnosti smluvních stran Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Osobní údaje získané od subjektu údajů. V této části obchodních podmínek „Informace o zpracování osobních údajů“ je prodávající Newag Praha spol. s r.o., se sídlem: Vestecká 104, 25241, Zlatníky, Hodkovice, IČO: 26429942, označován jako „správce“. Za subjekt údajů v těchto Informacích o zpracování osobních údajů („Informace“) je považován (i) kupující – fyzická osoba, a to jak Spotřebitel, tak i kupující – fyzická osoba, který spotřebitelem není (tj. fyzická osoba – podnikatel), případně (ii) jiná fyzická osoba. Totožnost správce a kontaktní údaje správce: Správce: Newag Praha spol. s r.o., se sídlem: Vestecká 104, 25241, Zlatníky, Hodkovice, IČO: 26429942, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 81636 Kontaktní údaje správce: (i) kontaktní adresa: Vestecká 104, 25241, Zlatníky, Hodkovice, (ii) kontaktní e-mail: info@artox.cz, (iii) kontaktní telefon: 261213103 Účely zpracování osobních údajů. Právní základ pro zpracování osobních údajů: Osobní údaje subjektu údajů správce zpracovává pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Po splnění příslušného účelu může správce osobní údaje subjektu údajů zpracovávat pro jiné legitimní účely, než pro které byly shromážděny; o těchto jiných účelech správce subjekt údajů vždy informuje. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány za účelem: a) plnění smluvních závazků správce vč. splnění závazku k poskytnutí plnění dle smlouvy a uskutečnění platby (doba uložení osobních údajů: po dobu trvání smlouvy); právní důvod zpracování: splnění smlouvy); b) plnění smluvních závazků správce vč. údržby a servisu Přístroje a celého systému shozu prádla – záruční servis (doba uložení osobních údajů: po dobu trvání záruční doby); právní důvod zpracování: splnění smlouvy); c) plnění smluvních závazků správce vč. zpracování cenové nabídky a vypracování projektové dokumentace (doba uložení osobních údajů: (i) po dobu trvání smlouvy, resp. nebude-li uzavřena smlouva po přiměřenou dobu (obvykle 4 roky) za účelem doložení této skutečnosti); právní důvod zpracování: (i) splnění smlouvy, resp. (ii) oprávněný zájem správce); d) plnění smluvních závazků správce vč. předání jinému správci v rámci prodejní sítě společnosti Newag Praha spol. s r.o. za účelem zpracování cenové nabídky. Soupis obchodních partnerů (správců) najdete v záložce „kontakty“ na webových stránkách správce. Předávání osobních údajů probíhá buď přes CIS (zákaznický informační systém), telefonicky, nebo emailem (doba uložení osobních údajů: (i) po dobu trvání smlouvy, resp. (ii) nebude-li uzavřena smlouva po přiměřenou dobu (obvykle 4 roky) za účelem doložení této skutečnosti); právní důvod zpracování: (i) splnění smlouvy, resp. (ii) oprávněný zájem správce); e) registrace a vedení uživatelského účtu pro e-shop (internetový obchod) a dále vyřizování objednávek internetového obchodu, plnění smlouvy vč. doručení plnění dopravcem (doba uložení osobních údajů: po dobu trvání smlouvy); právní důvod zpracování: splnění smlouvy; f) plnění právních povinností vč. např. vedení a zpracování agendy účetnictví (doba uložení osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy); právní důvod zpracování: splnění právní povinnosti; g) možnost uplatnění a vymáhání právních nároků správce, oprávněných příjemců nebo jiných příslušných osob, resp. ochrana právních nároků vč. vymáhání právních nároků, rozvoje a vývoje poskytovaných produktů a služeb, řešení sporné agendy zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů (doba uložení osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovány do uplynutí 1 roku od konce promlčecí doby, resp. dále po nezbytnou dobu pro účely ochrany právních nároků); právní důvod zpracování: oprávněný zájem správce či třetí strany; h) ) přímý marketing - nabízení obchodu, služeb a produktů společnosti, zasílání obchodních sdělení pro stávající zákazníky ve smyslu nabídky služeb informační společnosti dle příslušného právního předpisu; i) nabízení obchodu, služeb a produktů společnosti, zasílání obchodních sdělení, další marketingová komunikace (doba uložení osobních údajů: po dobu 3 let); právní důvod zpracování: souhlas udělený subjektem údajů; j) kamerový systém pro účely ochrany majetku a majetkových zájmů správce (osobní údaje jsou zpracovány po dobu 30 dnů, případně po nezbytnou dobu v případě řešeného incidentu); právní důvod zpracování: oprávněný zájem správce Právním základem (právním důvodem) zpracování Vašich osobních údajů je: • splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR) • splnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR) • oprávněný zájem správce či třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) • souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li subjektem údajů udělen (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR) Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím k tomu pověřených zaměstnanců správce a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených správcem na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Kategorie osobních údajů: Za shora uvedenými účely správce zpracovává následující osobní údaje: jméno a příjmení; emailová adresa; telefonní číslo; adresa (ulice a číslo popisné, město, PSČ, popřípadě parcelní číslo); adresa Zařízení (ulice a číslo popisné, město, PSČ, popřípadě parcelní číslo); identifikační číslo; daňové identifikační číslo (DIČ), pokud není Zboží zakoupeno a užíváno spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012. Sb.; osoby oprávněně přistupující do uživatelského Účtu; telefonní kontakt na osobu oprávněně přistupující do uživatelského Účtu. Osobní údaje slouží zejména k identifikaci zákazníka (kupujícího), zpracování nabídky, uzavření a plnění smlouvy (vč. dodání zboží – doprava), provozování e-shopu, fakturace, poskytování servisních služeb (vč. informací o údržbě přístroje pro servisní techniky prodávajícího (správce) či subdodavatele), případně též k marketingovým účelům či uplatnění a vymáhání právních nároků. Příjemce, kategorie příjemců: Osobní údaje subjektů údajů mohou být předány zejména následujícím kategoriím příjemců: • orgánům veřejné moci a dalším subjektům, jimž má správce povinnost Vaše osobní údaje sdělit, resp. které jsou oprávněny Vaše osobní údaje od správce požadovat (např. soudy, správce daně, exekutoři, insolvenční správci, orgány činné v trestním řízení atd.) • třetím osobám, s nimiž má správce uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů (např. poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé účetních služeb, auditoři, daňoví poradci, advokáti, poskytovatelé služeb souvisejících s provozem e-shopu, dodavatelé služeb administrativní podpory při prodeji služeb, dopravci a/nebo zasílatelé, správce systému CRM, poskytovatelé bezpečnostních služeb atd.) • obchodním partnerům společnosti - např. společnostem v rámci prodejní sítě správce ve spojení se zpracováním nabídek, zpracováním projektové dokumentace či prováděním záručního i pozáručního servisu, ………………….. • dalším subjektům (např. pojišťovny) Případně pak Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám z jiného důvodu v souladu s platnými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii ani mezinárodní organizaci. Práva subjektů Vůči správci můžete uplatňovat níže uvedená práva v rozsahu a za podmínek uvedených v Kapitole III nařízení GDPR. Jako subjekt údajů jste oprávněn(a) uplatnit práva vůči správci např. prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví VOP, nebo v záložce „kontakty“ těchto webových stránek. Vaše práva jsou následující: Právo subjektu na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Správce potvrzení, zdali osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovává. Pokud dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, tak máte právo získat přístup k těmto údajům. Tento přístup bude zahrnovat např. informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů a informace o zdroji osobních údajů. Rovněž máte právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů. Právo na opravu: Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil případné nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají a které o Vás Správce zpracovává. Právo na výmaz: Pokud nastane některý z důvodů vymezených nařízením GDPR (např. osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo dojde k odvolání Vašeho souhlasu), tak máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají. Toto právo se však neuplatní neomezeně. K výmazu tak nedojde např. pokud jsou údaje zpracovávány na základě právní povinnosti plynoucí z Aplikovatelných předpisů. Právo na omezení zpracování: Máte právo na to, aby Správce omezil zpracování v případech vymezených nařízením GDPR. Jedná se např. o situaci, kdy budete popírat přesnost osobních údajů, a omezení bude probíhat po dobu, kdy Správce bude přesnost osobních údajů ověřovat. Právo na přenositelnost údajů: V některých případech vymezených nařízením GDPR (např. pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu) máte právo na to, aby Vám Správce poskytl Vaše osobní údaje, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Máte rovněž právo, pokud je to technicky proveditelné, aby Správce poskytl tyto údaje jinému správci přímo. Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. Právo vznést námitku: Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány na základě splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů Správce či třetí strany, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování: Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se však neuplatní ve všech případech, např. pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem. Poskytnutí souhlasu a právo jej kdykoliv odvolat V případech, kdy je zpracování Vašich osobních údajů (jakožto subjektu údajů) založeno na Vašem souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Poskytujete-li jakékoliv osobní údaje k jejich zpracování na základě Vašeho souhlasu, činíte tak zcela dobrovolně. Odvolání souhlasu, ale i jeho udělení, je tak Vaší svobodnou volbou, a správce Vás k takovému jednání není oprávněn nutit, ani Vás jakýmkoliv způsobem postihnout. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním (tj. jeho odvolání nemá zpětné účinky). Souhlas se zpracováním osobních údajů daný správci můžete odvolat emailem odeslaným na adresu správce info@artox.cz. Stejným způsobem můžete požádat o zrušení či zneaktivnění uživatelského Účtu. Způsob uplatnění práv subjektem údajů. Stížnosti: Jako subjekt osobních údajů můžete kdykoliv zaslat správci stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů, a to prostřednictvím emailového požadavku na info@artox.cz Jakožto subjekt osobních údajů můžete svá práva ve spojení se zpracováním osobních údajů vůči správci uplatnit kontaktováním správce na kontaktní adrese Newag Praha spol. s r.o., Vestecká 104, 25241, Zlatníky - Hodkovice, případně na kontaktní e-mailové adrese správce info@artox.cz Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů jsou porušeny právní předpisy/nařízení GDPR, máte právo podat stížnost na postup správce u některého dozorového úřadu, přičemž dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz). Tímto nejsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany stanovené na ochranu subjektu údajů platnými právními předpisy. Poskytování informací správcem: Správce poskytuje informace písemně v listinné podobě. Pokud však budete kontaktovat správce elektronicky na kontaktní e-mailové adrese správce, správce Vám poskytne informace elektronicky (formou e-mailové zprávy), nepožádáte-li o poskytnutí informací v listinné podobě. Tím není dotčeno Vaše právo na přenositelnost údajů. Pokud od Vás obdržíme žádost dle článku 15 až 22 nařízení GDPR, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději Vás budeme informovat o přijatých opatřeních, odmítnutí nebo prodloužení lhůty do jednoho měsíce poté, co nám bude žádost doručena. S ohledem na složitost žádosti nebo jejich počet můžeme lhůtu pro informování o přijatých opatřeních (a tedy také pro přijetí příslušných opatření) prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení Vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Další informace: V případech, kdy jsou osobní údaje zpracovávány bez Vašeho souhlasu, je jejich poskytnutí požadováno z důvodu, (i) že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně (ii) jejich poskytnutí vyžaduje zákon či (iii) oprávněné zájmy správce či třetích osob. Důsledkem neposkytnutí údajů pro tyto účely (některý z nich) může být neuzavření smlouvy, případně nemožnost plnění atp. V případech, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, není poskytnutí Vašich osobních údajů zákonnou ani smluvní podmínkou (zákonným ani smluvním požadavkem), a tedy souhlas poskytnout nemusíte. V takovýchto případech tedy není Vaší povinností předmětné osobní údaje pro daný účel poskytnout, jakož ani dát souhlas s jejich zpracováním. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že správce nebude schopen uplatnit některé postupy, zejm. ty ve spojení s marketingem. Zasílání elektronických obchodních sdělení pro zákazníky ve smyslu nabídky služeb informační společnosti (tzv. zákaznická výjimka) dle příslušného právního předpisu (zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů) je možné zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v každém jednotlivém obchodním sdělení. Za účelem aktualizace osobních údajů lze správce kontaktovat na shora uvedené kontaktní adrese, resp. kontaktním e-mailu. V případě, že bude správce užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v těchto Informacích, neprodleně poskytne danému subjektu údajů informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v těchto Informacích. Správce může zásady zpracování osobních údajů dle těchto Informací průběžně aktualizovat. Aktuální znění těchto Informací naleznete na www.artox.cz . Cookies Webová stránka společnosti Newag Praha spol. s r.o. využívá za účelem zlepšení služeb soubory cookies. Doručování Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Závěrečná ustanovení Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@artox.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. května 2018 Reklamační řád ZÁRUKA A REKLAMACE • případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem • na veškeré námi nabízené zboží je poskytována záruka v zákonné lhůtě, nebo v prodloužené lhůtě uvedené v záručním listě. • reklamované zboží nám zašlete jako doporučený balík (nikoliv jako dobírku) na adresu naší provozovny (NEWAG Praha, spol. s r.o., Vestecká 104, 252 41 Zlatníky, Hodkovice) a to včetně prodejního dokladu, záručního listu a uvedení důvodu reklamace • v nejkratším možném termínu budete kontaktováni naším reklamačním oddělením, které Vás bude informovat o způsobu řešení reklamace • bude-li Vaše reklamace vyhodnocena jako neoprávněná, zboží Vám bude vráceno zpět formou dobírky na Vaše náklady NÁROK NA REKLAMACI SE NEVZTAHUJE NA: • poškozením zboží při přepravě (v tomto případě doporučujeme zásilku nepřevzít) • opotřebování zboží z povahy produktu běžného užívání a opotřebování časem • škody na zboží z neobvyklého používání nebo škody zaviněné uživatelem (nevhodný způsob užití, atd.) Mimosoudní spory V souladu se zákonem č. 634/1992 sb. o ochraně spotřebitele v platném znění informujeme zákazníky, že subjektem pro mimosoudní spory je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, Praha 2, www.coi.cz ROZSAH ZÁRUKY: 1) Základní záruka Společnost NEWAG Praha spol. s r.o. (dále též jen „Společnost“) poskytuje koncovým zákazníkům záruku 24 měsíců. Záruka se vztahuje na výrobní a materiálové vady, které se projeví v záruční době. Rozsah práv koncového zákazníka ze Základní záruky odpovídá rozsahu práv dle záruky stanovené tímto záručním listem a platnými právními předpisy. Základní záruční doba zboží: 24 měsíců od data dodání Zboží koncovému zákazníkovi. Společnost si vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu vyřízení reklamace dle svého uvážení, není-li platnými právními předpisy stanoveno jinak. Při splnění záručních podmínek budou veškeré vady podléhající záruce přednostně vyřízeny opravou. Společnost může vždy namísto opravy Zboží vyměnit vadné Zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, či jeho vadnou součástku (díl) za bezvadné. V tomto případě se stává vyměněné Zboží, resp. jeho součástka (díl) vlastnictvím Společnosti. V případě neodstranitelné vady Zboží, resp. jeho součástky (dílu) budou vadné Zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, či jeho vadná součástka (díl) vyměněny za bezvadné. Rozsah nároků koncového zákazníka z vad podléhajících záruce je upraven výlučně tímto záručním listem, jakékoli jiné nároky koncového zákazníka jsou vyloučeny. Běh záruční doby se staví od data uplatnění reklamace do data, kdy si koncový zákazník Zboží po skončení opravy převzal, resp. kdy si byl koncový zákazník povinen po skončení opravy Zboží převzít. Poskytnutím této záruky nejsou dotčena jiná práva koncového zákazníka, která se ke koupi Zboží váží podle zvláštních právních předpisů. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VAD: Práva ze záručních vad uplatňuje koncový zákazník u prodávajícího, u kterého bylo Zboží zakoupeno. Při uplatnění nároku ze záručních vad (reklamaci) je koncový zákazník povinen předložit tento záruční list. Bez předložení řádně vyplněného záručního listu nebo při předložení záručního listu s nečitelnými, přepisovanými či jinak pozměňovanými údaji anebo v případě změny, odstranění či poškození identifikačních údajů uvedených na Zboží nemůže být reklamace uznána. Vady je třeba reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Záruka se nevztahuje na poškození Zboží či zhoršení vady Zboží způsobené používáním Zboží poté, co u něj bylo možné zjistit výskyt vady. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ ZÁRUKY: 1) Záruka se nevztahuje na vady a poškození Zboží vzniklé v důsledku: a) působení ohně, vody, statické elektřiny či přepětí v elektrorozvodné síti, nehody, opotřebení či mechanického poškození b) nesprávné manipulace se Zbožím; c) zacházení se Zbožím v rozporu s Návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, resp. v místě instalace Zboží. Pokyny k užívání Zboží vydané výhradním dovozcem se považují za nedílnou součást Návodu k použití; d) užití Zboží k jinému účelu, než k jakému je určeno; e) neodborné instalace, úpravy či modifikace; f) použití jiného než originálního náhradního dílu, příslušenství či spotřebního materiálu; g) nesprávné či nedostatečné údržby (např. používání Přístroje při nadměrném opotřebení uhlíků, filtrů apod.); h) působení vnějšího vlivu; i) vybití baterie, snížení kapacity baterie způsobené jejím opotřebením nebo vyteklým elektrolytem, j) používání Zboží v nadměrně prašném, znečištěném či zakouřeném prostředí. k) Používání Zboží v nadměrně vlhkém prostředí. Maximální relativní vlhkost může být dle ČSN 06 0210 maximálně φai 60% 2) Záruka se nevztahuje též na níže uvedené skutečnosti, které nelze považovat za rozpor s kupní smlouvou ve smyslu § 2161 občanského zákoníku: a) opotřebení Zboží či jeho částí způsobené jejich běžným b) výkonové přetížení či mechanické vnější poškození, jakož i na jakoukoliv úpravu nebo změnu (záměrnou či náhodnou) parametrů Zboží oproti specifikaci uvedené v návodu k použití, pokud tyto provedla jiná osoba než autorizovaná montážní firma, c) poškození Zboží způsobené přepětím v síti nebo úderem blesku d) rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním Zboží, e) reklamace parametrů Zboží, které nejsou uvedeny v Návodu k použití ani v jiné obchodně technické dokumentaci společnosti Výrobce či Výhradního dovozce či závazných technických normách, f) domnělé vady, které není schopen koncový uživatel při uplatnění reklamace hodnověrně předvést či jinak doložit, g) nezbytné servisní prohlídky a servisní zásahy v rozsahu uživatelského nastavení, čištění či jiného zásahu, který je dle návodu k použití uveden mezi činnostmi zajišťovanými koncovým zákazníkem v rámci běžného způsobu používání, resp. běžné údržby Zboží h) reklamace parametrů a vlastností Zboží uváděných v přehledových katalozích a propagačních letácích, v nichž je specificky vyhrazeno právo na změnu parametrů, které nepodstatným způsobem mohou měnit chování Zboží, i) tiskové chyby a nesprávnosti v přehledových katalozích či propagačních letácích. 3) Práva ze záruky poskytované Společností zanikají v případě: a) poškození plomby, pokud je jí výrobek vybaven; b) uříznutí, zkrácení či jinak deformování výrobku; c) jakéhokoliv neodborného zásahu (úpravy, modifikace) do Zboží provedeného jinou osobou než Autorizovanou montážní firmou.